Veřejné osvětlení

Změna správce veřejného osvětlení

Dovolujeme si Vás informovat o skutečnosti, že společnost Technologie Hlavního města Prahy, a.s. zajišťuje od 1.4.2018 vydání stanoviska vlastníka veřejného osvětlení ke stavebním akcím, kterými je veřejné osvětlení a související zařízení dotčeno.
Havarijní službu, příjem poruch a správu mapových podkladů
veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy zajišťuje nadále společnost PREdistribuce:

Příjem hlášení o poruchách a haváriích na veřejném osvětlení

Kontaktním místem je dispečink PREdistribuce, a.s.

telefon: 224 91 51 51,
email: poruchyVO@pre.cz

Činnosti související se správou VO jsou zajišťovány takto:

Vyjádření k projektové dokumentaci obsahuje závazné stanovisko, které slouží jako podklad ke stavebnímu a územnímu řízení nebo při ohlášení stavby na příslušném úřadě v rámci plánované stavební činnosti na území hlavního města Prahy.

Vyjádření lze získat pouze na základě podané žádosti:

  • Do 31.3.2018 u společnosti TRADE CENTRE PRAHA, a. s.

Žádost může být doručena poštou nebo osobně na adresu: TRADE CENTRE PRAHA, a. s., Blanická 28, 120 00 Praha 2, nebo elektronicky na email: vyjadreniVO@tcp-as.cz. Žádost musí obsahovat koordinační situaci, průvodní a technickou zprávu a případné plné moci. Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dní.

Případné další informace k nutným podkladům pro vydání vyjádření obdržíte na telefonu 222 013 624, nebo osobně v úředních hodinách na adrese Blanická 28, Praha 2, 5.patro:

Pondělí 9-11 a 12-15 hodin
Středa 9-11 a 12-15 hodin

Od 1.4.2018 pouze u společnosti Technologie Hlavního města Prahy a.s., bližší informace naleznete zde.

Smlouvy:

  • na umístění reklamní i nereklamních zařízení
  • na připojení k odběru el. energie
  • na umístění vánočních dekorů

Zajišťuje Technologie Hlavního města Prahy a.s., kontakt: smlouvyVO@thmp.cz,

Žádosti:

  • o dočasné připojení k síti veřejného osvětlení
  • o úpravy času spínání veřejného osvětlení a úpravy zařízení veřejného osvětlení
  • o uzavření smlouvy o přeložce zařízení veřejného osvětlení

Zajišťuje Technologie Hlavního města Prahy a.s., kontakt: zadostiVO@thmp.cz,

Informace o existenci sítí ve vlastnictví hl.m. Prahy

Poskytování informací o existenci sítí a umístění zařízení veřejného osvětlení vyřizuje společnost PREdistribuce, a. s. Informace má pro žadatele pouze informativní charakter a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci. Informace o existenci sítí lze získat zdarma prostřednictvím elektronické žádosti zadané na internetovém portále společnosti www.predistribuce.cz.

Přílohou informace o existenci sítí je situační výkres zájmového území, který představuje jednotlivé mapové listy s vyznačeným průběhem kabelového vedení a umístěním zařízení veřejného osvětlení ve formátu PDF, tabulka se seznamem zařízení včetně specifikace vybavení ve formátu CSV a případně digitální mapa sítě veřejného osvětlení ve formátu DGN (volitelná možnost v rámci žádosti).

Zákazníci mohou získat informace stejného rozsahu včetně tištěných mapových podkladů také při osobní návštěvě ve vyhrazených úředních hodinách na pracovišti Výdej mapových podkladů v oddělení Kmenová data sítě, kde je služba zpoplatněna.

Aktualizace digitální mapy sítě veřejného osvětlení

Aktualizace mapy sítě zajišťuje společnost PREdistribuce, a.s. na pracovišti v oddělení Kmenová data sítě , a to na základě geodetického zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby odevzdaného společnosti Technologie Hlavního města Prahy a.s. při technické prohlídce stavby. Podrobnější informace ke zpracování a převzetí naleznete na webových stránkách společnosti zde.

Vytyčování kabelových tras veřejného osvětlení

Požadavky na vytyčení kabelových tras vyřizuje oddělení Technická kancelář ze společnosti PREdistribuce, a.s., kontakt: pracevsiti@pre.cz.

K žádosti je nezbytné přiložit mapový podklad vydaný oddělením Kmenová data sítě, který obsahuje zákres sítě veřejného osvětlení, a zřetelně v něm vyznačit část vedení, pro kterou je požadováno vytyčení.

Kontrola uložení kabelové trasy

V průběhu stavby musí stavebník vyzvat TRADE CENTRE PRAHA a.s. ke kontrole uložení kabelů veřejného nebo slavnostního osvětlení před zásypem, a to minimálně 7 dní předem. V případě záhozu kabelové trasy bez předchozího souhlasu, resp. výzvy ke kontrole uložení kabelů, bude stavebník povinen na výzvu TCP a.s. a na své náklady vykopat sondy za účelem kontroly hloubky a způsobu uložení kabelu.

Kontaktní osoba: Milan Fraňo ( 602 396 312, 326 393 324, milan.frano@seznam.cz)