CZEN
Úvodní stránka > Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení

Rozhodnutím hlavního města Prahy byla společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. od 1. 1. 2017 pověřena zajišťováním nepřetržitého provozu dispečinku a odstraňováním poruch a havárií veřejného osvětlení a dále poskytováním mapových podkladů sítí a vyjadřováním k projektové dokumentaci ve vztahu k sítím a zařízením veřejného osvětlení ve vlastnictví hl.m. Prahy.

Příjem hlášení o poruchách a haváriích na veřejném osvětlení
Kontaktním místem je dispečink PREdistribuce, a.s.
telefon: 224 91 51 51,
email: poruchyVO@pre.cz


Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební úřady

Vyjádření k projektové dokumentaci obsahuje závazné stanovisko, které slouží jako podklad ke stavebnímu a územnímu řízení nebo při ohlášení stavby na příslušném úřadě v rámci plánované stavební činnosti na území hlavního města Prahy.

Vyjádření lze získat pouze na základě žádosti podané u společnosti TCP a.s.

Žádost může být doručena poštou nebo osobně na adresu: TRADE CENTRE PRAHA, a. s., Blanická 28, 120 00 Praha 2, nebo elektronicky na email: vyjadreniVO@tcp-as.cz. Žádost musí obsahovat koordinační situaci, průvodní a technickou zprávu a případné plné moci. Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dní.

Případné další informace k nutným podkladům pro vydání vyjádření obdržíte na telefonu 222 013 624, nebo osobně v úředních hodinách na adrese Blanická 28, Praha 2, 5.patro:

Pondělí      9-11 a 12-15 hodin
Středa        9-11 a 12-15 hodin

Žádosti o instalaci vánoční dekorace na stožáry veřejného osvětlení

Žádosti o souhlas s instalací vánoční dekorace na stožáry veřejného osvětlení zasílejte na odbor hospodaření s majetkem MHMP .
Podrobnější informace naleznete v dokumentu Vyjádření k instalaci vánoční dekorace pro rok 2017.

Informace o existenci sítí ve vlastnictví hl.m. Prahy

Poskytování informace o existenci sítí a umístění zařízení veřejného osvětlení probíhá prostřednictví elektronické žádosti na internetových stránkách společnosti PREdistribuce, a. s., nebo při osobní návštěvě ve vyhrazených úředních hodinách v oddělení Kmenová data sítě.
Mapové podklady obsahují základní informace o poloze a umístění zařízení veřejného osvětlení, které mají pro žadatele pouze informativní charakter a nenahrazují vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební úřady.

Aktualizace digitální mapy sítě veřejného osvětlení

Aktualizace mapy sítě zajišťuje společnost PREdistribuce, a.s. na pracovišti v oddělení Kmenová data sítě , a to na základě dokumentace skutečného provedení stavby. Vybraná část dokumentace musí být ze strany zhotovitele předána ke kontrole do PREdistribuce, a.s. před technickou prohlídkou stavby. Jedná se zejména o geodetickou dokumentaci, kterou tvoří technická zpráva a zahrnuje výkresovou část včetně seznamu souřadnic. Kompletní výstupy geodetického zpracování se ve formě přílohy odevzdávají také na CD v digitální podobě. Podrobnější informace ke zpracování a přejímce dokumentace veřejného osvětlení naleznete na internetových stránkách společnosti TCP a.s. nebo PREdistribuce, a.s. v dokumentu Pokyny pro zhotovitele.

Smlouvy na umístění nereklamních zařízení

Uzavírání smluv na krátkodobé i dlouhodobé umístění nereklamních zařízení (informační, kamerové, telekomunikační a dopravní systémy, vánoční výzdoba, kabelové převěsy atd.) zajišťuje TRADE CENTRE PRAHA a.s., kontakt: smlouvyVO@tcp-as.cz, po předchozím souhlasu odboru hospodaření s majetkem MHMP .

Žádosti o dočasné připojení k síti veřejného osvětlení

Dočasné připojení k síti veřejného osvětlení zajišťuje TRADE CENTRE PRAHA a.s., kontakt: zadostiVO@tcp-as.cz, po předchozím souhlasu odboru hospodaření s majetkem MHMP .

Žádosti o úpravy času spínání veřejného osvětlení a úpravy zařízení veřejného osvětlení

Úpravy času spínání veřejného osvětlení a úpravy na zařízeních veřejného osvětlení (např. pro natáčení filmové tvorby…) zajišťuje TRADE CENTRE PRAHA a.s., kontakt: zadostiVO@tcp-as.cz, po předchozím souhlasu odboru hospodaření s majetkem MHMP .

Vytyčování kabelových tras veřejného osvětlení

Požadavky na vytyčení kabelových tras vyřizuje oddělení Technická kancelář ze společnosti PREdistribuce, a.s., kontakt: pracevsiti@pre.cz.

K žádosti je nezbytné přiložit mapový podklad vydaný oddělením Kmenová data sítě, který obsahuje zákres sítě veřejného osvětlení, a zřetelně v něm vyznačit část vedení, pro kterou je požadováno vytyčení.

Kontrola uložení kabelové trasy

V průběhu stavby musí stavebník vyzvat TRADE CENTRE PRAHA a.s. ke kontrole uložení kabelů veřejného nebo slavnostního osvětlení před zásypem, a to minimálně 7 dní předem. V případě záhozu kabelové trasy bez předchozího souhlasu, resp. výzvy ke kontrole uložení kabelů, bude stavebník povinen na výzvu TCP a.s. a na své náklady vykopat sondy za účelem kontroly hloubky a způsobu uložení kabelu.

Kontaktní osoba: Milan Fraňo ( 602 396 312, 326 393 324, milan.frano@seznam.cz)

Další činnosti související se správou a údržbou veřejného osvětlení

Se žádostmi ohledně dalších činností souvisejících se správou a údržbou veřejného osvětlení (přebírání zařízení veřejného osvětlení, umístění reklamních zařízení na stožáry veřejného osvětlení, atd.) se obracejte přímo na odbor hospodaření s majetkem MHMP .