Realitní činnost
Zpět na Aktuální nabídka pronájmů

KOMERČNÍ PROVOZ MALÝCH PLAVIDEL

PRAŽSKÉ NÁPLAVKY

Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. (dále také i jen „TCP“) je povinna na základě smluvního vztahu s hlavním městem Prahou (dále také i jen „HMP“) zajišťovat nájemní vztahy v zastoupení hlavního města Prahy jako pronajímatele (dále také i jen „pronajímatel“) s nájemci na nájem prostor ve vlastnictví HMP.

 

I. ZAHÁJENÍ VÝBĚRU POZIC

Za termín vyhlášení výběrového řízení se pokládá den zveřejnění na internetových stránkách TCP a sociálních sítích. Předpokládaný termín pro podání nabídek je od 18.5.2021 do 28.5.2021, 14:00.

Zájemce podá svoji nabídku na emailovou adresu: v.zeman@tcp-as.cz.

II. OBSAH NABÍDKY

Nabídka musí obsahovat:

Identifikaci zájemce o pronájem

 • Jméno (název) zájemce (fyzická osoba nepodnikající uvede ke svému jménu datum narození, podnikající fyzická osoba a právnická osoba uvede svoje identifikační číslo)
 • Adresa zájemce (bydliště, sídlo), doručovací adresa
 • Název plavidla (včetně evidenčního čísla)
 • Jméno osoby zastupující zájemce + plná moc, pokud zastupování nevyplývá z veřejného rejstříku
 • Telefonní, e-mailové spojení, bankovní spojení

 

Splnění kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační předpoklady pro účast ve výběrovém řízení splňuje podnikatel – fyzická osoba nebo právnická osoba dle odst. a) až e) a fyzická osoba dle odst. b) až e):

 • vůči jejímuž majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo na jejíž majetek nebyl prohlášen konkurz, nebo proti které nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo není v likvidaci
 • která nemá v evidenci zachyceny daňové nedoplatky
 • která nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči nositelům sociálního zabezpečení a všeobecného zdravotního pojištění
 • která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata jakkoliv souvisí s předmětem podnikání uchazeče nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku. V případě právnické osoby se tato podmínka vztahuje též na osobu vykonávající funkci statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu
 • která nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči pronajímateli (tedy HMP nebo TCP).

 

Splnění požadavků pronajímatele

 • délka plavidla max. 20 metrů
 • maximální šířka stání je dle platného řádu Přístavu – PRAHA – JIH ; Přístaviště Hořejší nábřeží
 • splnění technických požadavků pro provoz daného plavidla (k žádosti je nutné doložit platné lodní osvědčení a další dokumenty potřebné pro bezpečný provoz plavidla – revize
 • elektroinstalace 220V, případně revize plynu)
 • nutnost předložit splnění hygienických požadavků pro gastro provoz
 • plavidlo musí být samohybné – bez připojování dalších plavidel za účelem transportu z a do přístavu
 • připojení k energiím prostřednictvím přípojných bodů (Rašínovo nábřeží – lavičky, lampy; Hořejší nábřeží – podzemní přípojné body).
 • nesmí docházet k jakémukoliv úniku provozních a jiných kapalin
 • vizuál lodi dle manuálu pro kultivovanou Prahu (barevnost, nerespektované křiklavé barvy. Preferované barvy jsou černá, béžová a bílá bez brandingu a to včetně nástupního můstku a případné zahrádky)
 • zákaz reprodukované hudby
 • předložení krátké prezentace s vizualizací plavidla a kulturně společenského záměru pro dobu užívání nábřežní hrany (představení provozu, zahrnout i nabízený sortiment)

V případě nesplnění jedné z podmínek, bude mít TCP možnost vyloučit zájemce ze seznamu kandidátů.

Cenovou nabídku

 • Cenová nabídka v Kč/pozici/měsíc (min. cena za pozici a technické zázemí plavidla – Rašínovo nábřeží: 1500 Kč a Hořejší nábřeží: 1200 Kč)
 • Cena bude na konkrétní pozici (2 pozice na Rašínově nábřeží – RN1, RN2, 2 pozice na Hořejším nábřeží – HN1, HN2_viz plánek níže). Na každou pozici je třeba podat samostatnou nabídku.
 • Cena bude za jednotlivé měsíce roku 2021 (červen, červenec, srpen, září, říjen). Na každý měsíc je třeba podat samostatnou nabídku.
 • Počet nabídek tedy bude odvislé od pozic a měsíců o které bude mít potencionální nájemce zájem (max.4 pozice/5měsíců = 20nabídek). Ve vyhodnocení bude moci zájemce vyhrát vždy pouze jednu pozici ze čtyř nabízených na daný měsíc.

 

Prohlášení o akceptaci jistoty ve výši 30.000 Kč

Prohlášení o seznámení s předmětem

 • Zájemce prohlašuje, že se seznámil se stávajícím stavem předmětu výběrového řízení.
 • Zájemce bere na vědomí, že během konání velkokapacitních akcí, bude mít pronajímatel právo na zrušení obsazení dané pozice (břehové hrany), popřípadě zrušení/zmenšení zahrádky. Náhrada nájmu bude vždy dobropisována.

 

III. VYHODNOCENÍ NABÍDEK

 • Nabídky budou vyhodnoceny komisí TCP.
 • Kritéria pro vyhodnocení nabídek:

 

 1. Cena                                                 60%
 2. Kulturně společenský přínos       30%
 3. Vizuál lodi                                        10%

 

Situační plánek s pozicemi: