Realitní činnost
Zpět na Aktuální nabídka pronájmů

Organizace a pořadatelství vánočních trhů na náplavce Hořejšího nábřeží 2022

Hořejší nábřeží

 

1          Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Sídlo zadavatele Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2
Datová schránka vajgqj2
IČO zadavatele 00409316
DIČ zadavatele CZ00409316
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele Mgr. Jan Bouška,                                                           předseda představenstva                                                         Ing. Josef Bláha,

místopředseda představenstva

Postavení zadavatele dle ZZVZ Centrální zadavatel – Zadavatel zadává zakázku postupem obdobně dle § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ, když jediným zadavatelem, pro kterého jsou služby pořizovány je Hlavní město Praha, se sídlem Praha – Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 11000, IČ: 00064581.
Kontaktní osoba Petr Hozman, kurátor náplavek
E-mail p.hozman@tcp-as.cz
Tel +420 222 013 216

 

2          OBECNÉ INFORMACE O POSTUPU VÝBĚRU DODAVATELE

Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu a není zakázkou zadávanou postupem dle pravidel zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Ustanoveními těchto zadávacích podmínek se zadavatel dobrovolně nepřihlašuje k aplikaci ZZVZ.

V případě, že zadavatel na některá ustanovení ZZVZ odkazuje, použijí se pouze podpůrně, a to v rozsahu, v jakém na ně odkazují tyto zadávací podmínky.

Zadávací podmínky včetně příloh budou uveřejněny elektronicky, a to na webu zadavatele: https://www.tcp-as.cz/ a částečně na úřední desce hlavního města Prahy.

3          Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zajištění organizace a pořadatelství vánoční trhů 2022 od 16. 12. 2022 do 25. 12. 2022. Bližší a závazná specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 až 3.

 

4          DOBA PLNĚNÍ

Závazná doba plnění je stanovena od 16. 12. 2022 do 25. 12. 2022 (10 dní). Bližší podmínky stanoví příloha č. 1.

 

5           místo plnění a Prohlídka místa plnění

Místo plnění veřejné zakázky je Praha, konkrétně vymezená část Hořejšího nábřeží. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 až 3.  

Zadavatele neorganizuje prohlídku místa plnění.

Dodavatelé jsou oprávněni na vlastní odpovědnost navštívit a prohlédnout si místo plnění a jeho okolí za účelem zhodnocení podání nabídky.

 

6          Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota nepřesahuje zákonné limity pro povinný postup při výběru dodavatele dle pravidel ZZVZ.

Předpokládanou hodnotu zadavatel neuveřejňuje.

 

7           Požadavky zadavatele na kvalifikaci

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace. Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:

 1. splní základní způsobilost,
 2. splní profesní způsobilost,
 3. splní technickou kvalifikaci.

7.1         Základní způsobilost

Pro splnění základní způsobilosti zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení v rozsahu a struktuře, jak je uvedeno v příloze č. 4.

7.2         Profesní způsobilost

Pro splnění profesní způsobilosti zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení v rozsahu a struktuře, jak je uvedeno v příloze č. 4.

7.3         Technická kvalifikace

Pro splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložení seznamu, který obsahuje minimálně 3 významné zakázky, realizované v posledních 7 letech. Významnou zakázkou se pro tyto účely rozumí organizace či pořadatelství trhů se zajištěním stánkových stání, a to na pozici hlavního organizátora.

Dodavatel může použít k prokázání splnění kritéria této části kvalifikace týkajícího se požadavku na předložení seznamu referenčních zakázek i takové služby, které poskytl:

 1. společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
 2. jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel,

případně takové služby, které poskytl v rámci většího celku či v rámci většího celku.

Dodavatel prokáže splnění požadavků na kvalifikaci předložením vyplněného prohlášení, které je uvedeno v příloze č. 4.

 

8           Společná ustanovení ke KVALIFIKACI

Za účelem prokázání splnění kvalifikačních předpokladů postačí v rámci nabídky předložení řádně vyplněného vzorového dokumentu v příloze č. 4. Předložení jiného konkrétního dokumentu v originále nebo v kopii není v této fázi vyžadováno.

Pokud bude dodavatelem prokazovat kvalifikaci prostřednictvím třetích osob, uvede tuto skutečnost v nabídce v rámci přílohy č. 4.

Pouze u vybraného dodavatele MŮŽE zadavatel vyžadovat předložení konkrétních dokladů či dokumentů o splnění kvalifikačních předpokladů, a to v originále nebo v úředně ověření či prosté kopii. Na takový postup se podpůrně použijí pravidla ZZVZ.

Z hlediska prokazování kvalifikace prostřednictvím třetí osoby, společného prokazování kvalifikace, zahraničního dodavatele a stáří dokumentů je zadavatel oprávněn vyžadovat splnění podmínek stanovených v ZZVZ.

9           poddodavatelé

Dodavatel je oprávněn zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, pokud mu jsou ke dni podání nabídky známi, v opačném případě popíše rozsah plnění, které bude zajišťovat prostřednictvím poddodavatelů, případně uvede, že bude realizovat zakázku bez využití poddodavatelů.

Požadované údaje dodavatel doloží v nabídce, k čemuž využije vzoru v příloze č. 4.

Kompletní soupis poddodavatelů je dodavatel povinen doložit v rámci součinnosti před podpisem smlouvy.

 

10       DALŠÍ POŽADaVKY ZADAVaTELE

10.1     Krycí list

Dodavatel předloží v nabídce vyplněný krycí list obsahující údaje o osobě podávající nabídku.

Konkrétní podmínky a obsah tohoto dokumentu stanoví příloha č. 4, bod I.

10.2     Obecné prohlášení dodavatele

Dodavatel do nabídky předloží obecné prohlášení dodavatele.

Konkrétní podmínky a obsah tohoto prohlášení stanoví příloha č. 4, bod II.

10.3     Prohlášení ke splnění kvalifikace

Dodavatel do nabídky předloží prohlášení ke kvalifikaci dodavatele.

Konkrétní podmínky a obsah tohoto prohlášení stanoví příloha č. 4, bod III.

10.4     Specifické čestné prohlášení dodavatele

Konkrétní podmínky a obsah tohoto prohlášení stanoví příloha č. 4, bod IV.

10.5     Prohlášení k podání nabídky a způsobu realizace zakázky

Konkrétní podmínky a obsah tohoto prohlášení stanoví příloha č. 4, bod V.

10.6     Další požadavky na obsah nabídky

10.6.1    Nabídková cena za propachtované prostory

Dodavatel v nabídce uvede minimální nabídkovou cenu za užívání prostor specifikovaných v příloze č. 1 až 3. Cena je jednotná a neměnná, tedy bez ohledu na skutečnost, zda dodavatel využije i volitelné prostory.

Minimální zadavatelem přípustná nabízená výše za užívání prostor činí 95.000,-Kč bez DPH. V případě, že dodavatel nabídne cenu nižší, může být taková skutečnost považována za porušení podmínek a dodavatel ze zadávacího řízení vyloučen.

Nabídková cena stanovená dodavatelem v nabídce je závazná a dodavatel ji není oprávněn snížit či účtovat zadavateli jakékoliv platby v souvislosti s plněním této smlouvy ani jakékoliv poplatky.

Požadované informace dodavatel doplní do přílohy č. 4, bod VI.

 

10.6.2    Zkušenosti s pořadatelstvím obdobných akcí

Nad rámec minimálních technických kvalifikačních předpokladů uvedených v bodě 7.3 těchto podmínek zadavatel doloží další zkušenosti z obdobných zakázek.

V této části mohou předloženy pouze takové referenční zakázky, které budou jednak splňovat veškeré podmínky uvedené v bodě 7.3 výše a současně budou ještě navíc splňovat některé z těchto dalších požadavků zadavatele:

 1. Jakékoliv tematické trhy (farmářské, velikonoční, atp.), nebo
 2. Trhy se současným zajištěním doprovodného programu, nebo
 3. Trhy ve městech, nebo
 4. Trhy s počtem stánků přesahujících 15, nebo
 5. Vícedenní trhy.

V této části není možné dokládat zakázky, které splňují pouze požadavky uvedené v bodě 7.3. těchto podmínek, ledaže současně splňují i některou z podmínek, které jsou uvedeny v tomto bodu.

Požadované informace doplní dodavatel v příloze č. 4, bod VI.

Pokud dodavatel tuto část nevyplní, resp. nedoplní žádné, nebude to důvodem pro vyloučení jeho nabídky.

10.6.3    Povinná bližší specifikace nabízeného plnění

Dodavatel v nabídce závazně uvede informace o stáncích (typy),  popis kritérií a způsobu výběru prodejců, předpokládaný počet stánků, sortiment a typ prodávaného zboží ve stáncích, popis podpůrného osvětlení včetně typu, počtu a množství a barevnou vizualizaci typového stánku včetně jeho výzdoby.

Požadované informace doplní dodavatel v příloze č. 4, bod VII.

10.6.4    Nepovinná bližší specifikace nabízeného plnění

Dodavatel dále uvede, zda při plnění zakázky využije některé z těchto lokací:

 1. Prostor kobky č. 17 – nebytový prostor o rozměru 127 m²,
 2. Prostor pro doprovodný program – žlutě – volná plocha o rozměrech 6x3m – doprovodný program,
 3. LOKACE 8x5m – DEKORACE VOLITELNÉ – omezení na tematiku Vánoc (růžová plocha),
 4. LOKACE 10 x 6m možný prodej stromky VOLITELNÉ – omezení na prodej stromků (tyrkysová plocha)
 5. LOKACE pro Gastro stolky/ teplomety/grily/obruče odpad – VOLITELNÉ – omezení, nelze využít k umístění jiných prvků (zeleně čárkovaně). Grily – možné umístění pouze s krycím plechem plochy náplavky.

 

Závazné a neměnné umístění lokací je uvedeno v příloze č. 3. Způsob využití lokací nelze rozšiřovat ani měnit, je pevně dáno. Další omezující podmínky stanoví příloha č. 1 až 3.

Dodavatel může vyplnit ANO pouze pro některé lokace/prostory.

Pokud u některé z uvedených kategorií dodavatel uvede ANO, tak dodavatel současně popíše způsob využití prostoru, a to z hlediska časového, četnosti a obsahové náplně programu či využití, to vše pouze ve formě textu.

Požadované informace doplní dodavatel v příloze č. 4, bod VIII.

Pokud dodavatel tuto část nevyplní, resp. nedoplní žádné údaje, případně uvede pouze ANO bez popisu, může být v takovém případě v rámci posouzení nabídky pracováno s tím, že je odpověď dodavatele pro danou lokaci/prostor NE.

Konkrétní způsob využití lokací a provedení návrhu bude projednán s vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy.

 

10.6.5    Dokumentace k podpisu nabídky

Tento požadavek je dán pouze pro dodavatele, jejichž nabídku podepíše osoba, která je odlišná od osoby oprávněné dodavatel zastupovat, a u které je toto možno ověřit z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence.

Dodavatel zde doloží plnou moc nebo jiný dokument, který doloží oprávnění k podpisu nabídky. Dokument se předkládá v prosté kopii.

Požadované informace doplní dodavatel v příloze č. 4, bod IX.

 

10.6.6    Podpis

Nabídka musí být obligatorně podepsána osobou oprávněnou dodavatele zastupovat. Podpis a další údaje dodavatel doplní do přílohy č. 4, bod X.

 

11       Obchodní a platební podmínky

Pro plnění zakázky zadavatel stanovuje podmínky, které jsou popsány v příloze č. 1.

Dodavatelé vlastní smlouvu do nabídky nepředkládají.

Přípravu textace smlouvy zajišťuje zadavatele dle podmínek uvedených v příloze č. 1.

Podáním nabídky dodavatelé akceptují smluvní podmínky spolupráce i proces přípravy smlouvy, jak jsou stanoveny v zadávacích podmínkách.

 

12       Průběh zadávacího řízení

Proces otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek je neveřejný.

Dodavatelé nejsou oprávnění po zadavateli požadovat informace o způsobu posouzení a hodnocení nabídek.

Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavatelích vysvětlení podaných nabídek, jejich doplnění či upřesnění či doplnění dalších dokladů.

O výsledku zadávacího řízení či změnách budou dodavatelé informováni prostřednictvím informace uveřejněné na úřední desce a webu zadavatele.

Všichni dodavatelé budou informováni výše uvedeným způsobem o ukončení zadávacího řízení bez nároku na bližší informace. Pouze vybraný dodavatel bude povinen poskytnout součinnost před uzavřením smlouvy, k čemuž bude zadavatelem písemně vyzván.

Pokud dodavatel některou část nabídky nevyplnění či nepředloží a není v příslušné části uvedeno výslovně jinak, může to mít za následek vyloučení jeho nabídky.

Zadavatel je oprávněn vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací postup dle vlastního uvážení změnit, zrušit, odmítnout podané nabídky, nevybrat žádného dodavatele či neuzavřít smlouvu či o podaných nabídkách jednat.

Dodavatelé podávají nabídku dle těchto podmínek na vlastní náklady a odpovědnost. Dodavatelé nemají v souvislosti s účastí v tomto výběrovém řízení nárok na jakoukoliv úhradu ze strany zadavatele či na vrácení podaných nabídek nebo jejich částí.

 

13       Podmínky a požadavky na podání, zpracováíní a obsah nabídky

Dodavatelé jsou povinni přezkoumat zadávací dokumentaci v maximálních podrobnostech tak, aby na základě tohoto přezkoumání byli schopni nabídku ocenit a podat nabídku.

Od dodavatelů se očekává, že pečlivě vyplní všechny formuláře a splní všechny termíny a podmínky obsažené v zadávací dokumentaci. Nedostatky v podání nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací a dokumentace nerespektující v jakémkoliv ohledu zadávací dokumentaci mohou mít podle okolností za následek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel požaduje podání nabídek výlučně v listinné podobě. Podání v elektronické podobě zadavatel vylučuje.

Nabídky budou podány výlučně v uzavřené obálce s označením:

„NEOTVÍRAT –

„Organizace a pořadatelství vánočních trhů na náplavce Hořejšího nábřeží 2022“

 

Nabídky je možné podat osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, obojí na adrese:

TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Kancelář sekretariátu společnosti

Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2

Nabídky je možné podat každý pracovní den v časech od 8.30 do 15.30,
v pátek od 8.30 do 14.30 hodin nejpozději však ve lhůtě do:

 1. 12. 2022 do 11:00 hod

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce nebo slovenském jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje).

Obsahem nabídky bude řádně vyplněná závazná a neměnná příloha č. 4. Další dokumenty dodavatelé do nabídky nevkládají.

Nabídka musí být podepsána osobou k tomu oprávněnou. Pokud oprávnění zastupovat dodavatele nevyplývá z obchodního rejstříku, musí být v nabídce přiložena plná moc či oprávnění zastupovat dodavatele.

Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto zadávacího řízení.

Podané nabídky zadavatel nevrací.

14       Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli

Komunikace se zadavatelem musí probíhat v elektronické podobě emailem nebo prostřednictvím datové schránky, a to s výjimkou samotného podání nabídky.

15       Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé podávat výlučně elektronicky na email kontaktní osoby v bodě 1.

Zadavatel si vyhrazuje právo neodpovídat na dotazy doručení jinou formou či způsobem či dotazy doručené později, jak 3 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Do této lhůty se započítává i den, kdy lhůta končí.

Vysvětlení, změna nebo doplnění bude uveřejněno pouze na úřední desce a webu zadavatele.

16       Podmínky pro uzavření Smlouvy

Návrh smlouvy zašle vybranému dodavateli zadavatel.

Zadavatel vyzve vybraného dodavatele k poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy.

V případě neposkytnutí této řádné součinnosti (nepředložení některého z požadovaných dokumentů vůbec nebo v náležité podobě) zadavatel může zapříčinit vyřazení nabídky.

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů a informace v jakém rozsahu se budou podílet na realizaci zakázky a pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat pojištění profesní odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou plněním zakázky, a to v rozsahu pojistného krytí alespoň 5 milionů Kč.

Zadavatel u vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona.

Zadavatel je v rámci součinnosti oprávněn po zadavateli požadovat doložení originálů, ověřených či prostých kopí dokladů o splnění kvalifikace. Jde o právo, nikoliv povinnost zadavatele.

Na tento postup budou aplikována relevantní ustanovení ZZVZ podpůrně.

17       Zadávací lhůta A JISTOTA

Doba, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, končí
26. 12. 2022.

Zadavatel nepožaduje složení jistoty.

18       OSTATNÍ – Výhrady zadavatele

Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

19       Seznam příloh

Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha č. 1_Specifikace předmětu zakázky

Příloha č. 2_Specifikace místa plnění_nákres

Příloha č. 3_Specifikace místa plnění_kobka

Příloha č. 4_Závazný vzorový formulář pro podání nabídky_pdf