Realitní činnost
Zpět na Aktuální nabídka pronájmů

Organizace a pořadatelství vánočních trhů na náplavce Rašínovo nábřeží 2023

Rašínovo nábřeží

 

1          Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Sídlo zadavatele Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2
Datová schránka vajgqj2
IČO zadavatele 00409316
DIČ zadavatele CZ00409316
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele Mgr. Jan Bouška,                                                           předseda představenstva                                                         Ing. Josef Bláha,

místopředseda představenstva

Postavení zadavatele dle ZZVZ Centrální zadavatel – Zadavatel zadává zakázku postupem obdobně dle § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ, když jediným zadavatelem, pro kterého jsou služby pořizovány je Hlavní město Praha, se sídlem Praha – Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 11000, IČ: 00064581.
Kontaktní osoba Petr Hozman, kurátor náplavek
E-mail p.hozman@tcp-as.cz
Tel +420 222 013 216

 

2   SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PRONÁJMU

PŘÍLOHA č. 1 – Specifikace předmětu pronájmu:

Zajištění organizace a pořadatelství vánoční trhů 2023 od 1. 12. 2023 do 24. 12. 2023 (24 dní), které spočívá v:

 • Pronájem části plochy náplavky Rašínova nábřeží, a to části pozemku parc. č. 2421/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, který se nachází v katastrálním území: Nové Město, v detailu dle nákresu v příloze č. 2 (dále jen „Předmět nájmu“).
 • Zajištění organizace, pořadatelství a provozu trhů.
 • Zajištění stánků a prodeje sortimentu souvisejícího s událostí.

 

Doba pronájmu:

 • Nájemce zajistí plný provoz Vánočních trhů od neděle 1. 12. 2023 do 24. 12. 2023, tj. celých 24 dní (dále jen „Doba konání trhů“).
 • Nájemci bude předán Předmět nájmu 1 kalendářní den před počátkem Doby konání trhů.
 • Nájemce bude povinen Předmět nájmu vyklidit a uvést do původního stavu nejpozději do 1 kalendářního dne po skončení Doby trvání trhů.

 

Místo pronájmu:

 • Místo pronájmu je specifikováno v příloze č. 2.
 • Nájemce smí užívat pouze jednoznačně vyznačená místa pro stánková stání a lokace v příloze č. 2.
 • Nájemce nesmí užívat Předmět nájmu k jinému účelu, než je vymezen zadávacími podmínkami a smlouvou.
 • Předání a zpětné převzetí Předmětu nájmu bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu.

 

Pronajímatel nájemci poskytne:

 • Prostor náplavky vymezený v příloze č. 2 (tj. vyznačený prostor na stánky a další vymezené plochy ke specifickému užití).
 • Pronajímatel je oprávněn nikoliv povinen dle vlastního uvážení zajistit podpůrnou propagaci Vánočních trhů 2023 na sociálních sítích či médiích, a to v rozsahu dle svého uvážení, přičemž o způsobu propagace bude nájemce informovat a bude společně projednán po podpisu smlouvy. I přesto by měl být nájemce schopen zajistit vlastní propagaci akce.

 

Související upřesnění k plnění pronájmu:

Nájemce souhlasí a bere na vědomí, že:

 • Má výslovnou povinnost komplexně zajistit Vánoční trhy 2023 v rozsahu dle zadávacích podmínek a jeho nabídky a odpovídá za řádné plnění smlouvy.
 • Zajistí povolení zvláštního užívání komunikace MČ Praha 2 – odbor dopravy a územního rozvoje.
 • Předmět nájmu není osvětlen prostřednictvím veřejného osvětlení.
 • Pro účely plnění nájmu je oprávněn využít pouze prostory vymezené v příloze č. 2.
 • Nesmí blokovat průchodnost a průjezdnost náplavky pro chodce, cyklisty a pro bezpečnostní sbory a složky IZS. Doporučená šíře volného průjezdu 5 m.
 • Pronajímatel v souvislosti s plněním předmětu nájmu nebude poskytovat žádné finanční ani jiné plnění a nemá za plnění této smlouvy nárok na odměnu.
 • Pronajatý prostor může být využíván k definovanému účelu po každý den pouze v době 10-22 hodin, která je jednotná po celou dobu trvání smlouvy. V ostatním čase jsou aktivity pro veřejnost na prostoru vyloučeny.

 

V rámci plnění smlouvy nájemce mimo jiné zajistí:

 • Bezpečnost v místě náplavky – zajištění dohledu nad záborem Předmětu nájmu 24 hodin denně.
 • Každodenní úklid Předmětu nájmu – dodavatel je povinen zajistit průběžný úklid prostor, a to denně.
 • Nakládání s odpady a likvidaci odpadů včetně nádob na odpad – včetně zajištění průběžného svozu dle kapacity nádob.
 • Ostatní služby a plnění dle zadávacích podmínek.

 

Nájemce v souvislosti s plněním smlouvy:

 • Je oprávněn využít bezplatně veřejné toalety dle otevírací doby.
 • Využije přípojné body přičemž náklady na spotřebu elektrické energie, vody hradí v plné výši nájemce. Během předání prostor dojde k zapsání stavů měřidel do předávacího protokolu, který bude podkladem pro následné vyúčtování.
 • Nesmí plochu náplavky využívat k jakékoliv politické propagaci, bez ohledu na čas a formu propagace.
 • Umístění jakýchkoliv reklamních prvků (i na konstrukcích stánků) je podmíněno předchozím souhlasem pronajímatele, který je oprávněn udělení souhlasu odmítnout.

 

Právní rámec spolupráce:

 • Pronájem bude realizován na základě písemné smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem.
 • Návrh smlouvy zajistí pronajímatel. Návrh smlouvy poskytne pronajímatel až vybranému nájemci. Smlouva bude sepsána na jeden rok s tříletou opcí.
 • Nájemce bude disponovat potřebným živnostenským oprávněním a pojištěním.
 • Pronajímatel bude mít právo kontroly plnění povinností nájemce na místě s právem požadovat doložení dokladů a informací k ověření plnění povinností nájemce.
 • Nájem ve výši dle nabídkové ceny nájemce bude splatný ke dni podpisu smlouvy, a to v plné výši bezhotovostním převodem na účet pronajímatele.
 • Nájemce složí za účelem řádného plnění smlouvy a pro případné krytí vzniklých škod kauci. Pronajímatel může po nájemce při podpisu smlouvy požadovat složení kauce minimálně ve výši 50.000,- Kč.
 • Pronajímatel je oprávněn požadovat okamžité ukončení prodeje ve stánku nebo aktivit nájemce nebo jeho podnájemců v místě pronájmu či lokaci bez náhrady v případě, že dojde k jakémukoliv porušení pravidel stanovených těmito podmínkami.
 • Nájemce není oprávněn od smlouvy odstoupit či vypovědět bez udání důvodu ve lhůtě 90dní před konáním trhů pod sankcí nabídnutého nájmu v plné výši.
 • Pronajímatel bude oprávněn od smlouvy odstoupit ve smlouvou specifikovaných případech.

 

Bližší podmínky umístění a provozu stánků:

 • Je požadován jednotný vizuální styl z hlediska použití materiálů a barev.
 • Je doporučen jednotný dekorační styl s tématikou Vánoc.
 • Je doporučeno využití vratných obalů.
 • Zásobování jednotlivých stánků vozidly bude umožněno pouze v časovém rozmezí 08-10 hodin.
 • Je zakázáno umístit na plochu pronájmu automobily.
 • Je zakázán prodej kaprů.
 • Nekomerční plochy jako je stage, vánoční stromek, betlém atd. budou nájemci poskytnuty bezplatně.
 • Na pronajatou plochu je možno mimo stánků umístit:
  • Teplomety
  • Odpadkové koše
  • Barové stolky
  • Gril – nutno zajistit plochu náplavky před poškozením a znečištěním

 

Nedílnou přílohou záměru bude:

 • Cenová nabídka (cena za kompletní trhy roku 2023).
 • Prezentace trhů:
  • Dramaturgický záměr
  • Jednotný visuál stánků
  • Situační plánek s rozmístěním stánků a ostatních aktivit.
 • Reference společnosti (přehled dosavadní činnosti).
 • Čestné prohlášení:
  • Prohlášení o seznámení s předmětem výběrového řízení
  • Souhlas s podmínkami specifikace předmětu nájmu (příloha č.1)
  • Živnostenské oprávnění
  • Prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů z důvodů (viz. příloha č.3)

 

Hodnocení nabídky:

 • Nabídková cena: 40%
 • Celkový vizuál trhů: 25%
 • Dramaturgický záměr: 25%
 • Zkušenosti: 10%

 

PŘÍLOHA č. 2 – SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ – NÁKRES

 

 

PŘÍLOHA č. 3 – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o splnění kvalifikačních předpokladů budoucího nájemce pro účast ve výběrovém řízení na pronájem prostor

Příloha č.3 – Vánoční trhy RN

 

TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK KONČÍ 21.5.2023