PRAVIDLA PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM

PRAVIDLA PRONÁJMU

Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. (dále také i jen „TCP“) je povinna na základě smluvního vztahu s hlavním městem Prahou (dále také i jen „HMP“) zajišťovat nájemní vztahy v zastoupení hlavního města Prahy jako pronajímatele (dále také i jen „pronajímatel“) s nájemci na nájem prostor ve vlastnictví HMP.

Tato pravidla stanoví postup pro pronájem prostor, jejichž záměr pronajmout musí být zveřejněn vyvěšením na úřední desce Magistrátu hl.m. Prahy dle § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „Pravidla“).

Pravidla se tedy netýkají krátkodobých nájmů do 30 dnů ani pronájmu bytů. Postup pronájmu prostor náplavek je upraven na webových stránkách Pražských náplavek, tj. www.prazskenaplavky.cz

I. ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Výběrové řízení na pronájem je zahájeno zveřejněním záměru na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím příslušného odboru MHMP. Záměr je zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů.

Za termín vyhlášení výběrového řízení se pokládá den zveřejnění na Úřední desce Magistrátu hl.m. Prahy. Vyhlášení výběrového řízení je ve stejném termínu uveřejněno na webových stránkách TCP, tj. www.tcp-as.cz.

Zájemce podá svojí nabídku v souladu s těmito Pravidly.

II. OBSAH NABÍDKY

Nabídka musí obsahovat:

1. Identifikaci zájemce o pronájem

– Jméno (název) zájemce (fyzická osoba nepodnikající uvede ke svému jménu datum narození, podnikající fyzická osoba a právnická osoba uvede svoje identifikační číslo);
– Adresa zájemce (bydliště, sídlo);
– Jméno osoby zastupující zájemce + plná moc, pokud zastupování nevyplývá z veřejného rejstříku;
– Telefonní, e-mailové spojení

2. Průkaz splnění kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační předpoklady pro účast ve výběrovém řízení splňuje podnikatel – fyzická osoba nebo právnická osoba dle odst. a) až e) a fyzická osoba dle odst. b) až e):

a)    vůči jejímuž majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo na jejíž majetek nebyl prohlášen konkurz nebo proti které nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo není v likvidaci;
b)    která nemá v evidenci zachyceny daňové nedoplatky;
c)    která nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči nositelům sociálního zabezpečení a všeobecného zdravotního pojištění;
d)    která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata jakkoliv souvisí s předmětem podnikání uchazeče nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku. V případě právnické osoby se tato podmínka vztahuje též na osobu vykonávající funkci statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu;
e)    která nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči pronajímateli (tedy HMP nebo TCP).

Průkaz splnění kvalifikačních předpokladů je součástí nabídky a dokládá se ad a) až e) čestným prohlášením (vzor ke stažení ZDE) a výpisem z veřejného rejstříku ne starším než 90 dnů, je-li zájemce do tohoto veřejného rejstříku zapsán. Průkaz splnění kvalifikačních předpokladů může být doložen až na základě výzvy pronajímatele po vyhodnocení nabídek.

3. Cenovou nabídku

Cenová nabídka v Kč/m2/rok musí být podána v jednom originálním vyhotovení podepsaná zájemcem nebo osobou oprávněnou zastupovat zájemce a vložena do samostatné zalepené obálky s označením výběrového řízení „………ulice a číslo popisné … – cenová nabídka“, tato zalepená obálka bude vložena do společné obálky spolu s nabídkou.

4. Požadovanou dobu nájmu

5. Přehled dosavadní činnosti

resp. zkušeností v daném oboru a případné reference. V případě obchodních prostor též vizualizaci výlohy, včetně loga.

6. Prohlášení o akceptaci jistoty ve výši nejméně dvou měsíčních nájmů

III. POŽADAVKY NA NABÍDKU

Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce, podepsána právně závazným způsobem, tj. zájemcem nebo osobou oprávněnou zastupovat zájemce, a podána v jednom vyhotovení. Tato nabídka, společně se zalepenou obálkou s cenovou nabídkou dle bodu II. odst. 3. těchto Pravidel, musí být uzavřena v jedné zalepené obálce s označením „Výběrové řízení na pronájem – …… ulice + číslo popisné …..“ a tato obálka musí být doručena osobně do sídla TCP, tj. Blanická 1008/28, Praha 2 nebo doručena prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nejpozději do stanoveného dne.

Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo výběrové řízení zrušit. Vyhodnocení nabídek provádí komise TCP v souladu s vnitřním přepisem společnosti. Vybraný uchazeč bude kontaktován bez zbytečného odkladu.

VZOR Čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů budoucího nájemce pro účast ve výběrovém řízení na pronájem prostor ke stažení ZDE