PRAVIDLA PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM

PRAVIDLA PRONÁJMU

Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. (dále také i jen „TCP“) je povinna na základě smluvního vztahu s hlavním městem Prahou (dále také i jen „HMP“) zajišťovat nájemní vztahy v zastoupení hlavního města Prahy jako pronajímatele (dále také i jen „pronajímatel“) s nájemci na nájem prostor ve vlastnictví HMP.

Tato pravidla stanoví postup pro pronájem prostor, jejichž záměr pronajmout musí být zveřejněn vyvěšením na Úřední desce MHMP dle § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění (dále jen „Pravidla“).

Pravidla se tedy netýkají krátkodobých nájmů do 30 dnů ani pronájmu bytů. Postup pronájmu prostor náplavek je upraven na webových stránkách Pražských náplavek, tj. www.prazskenaplavky.cz.

I. ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Výběrové řízení na pronájem je zahájeno zveřejněním záměru na Úřední desce MHMP prostřednictvím příslušného odboru MHMP. Záměr je zveřejněn po dobu nejméně 30 dnů.

Za termín vyhlášení výběrového řízení se pokládá den zveřejnění na Úřední desce MHMP. Vyhlášení výběrového řízení je ve stejném termínu uveřejněno na webových stránkách Realitního portálu hl. m. Prahy.

Zájemce podá svoji nabídku v souladu s těmito Pravidly.

II. OBSAH NABÍDKY

Nabídka musí obsahovat:

1. Identifikaci zájemce o pronájem

– Jméno (název) zájemce (fyzická osoba nepodnikající uvede ke svému jménu datum narození, podnikající fyzická osoba a právnická osoba uvede svoje identifikační číslo);
– Adresa zájemce (bydliště, sídlo), doručovací adresa;
– Jméno osoby zastupující zájemce + plná moc, pokud zastupování nevyplývá z veřejného rejstříku;
– Telefonní, e-mailové spojení, bankovní spojení.

2. Průkaz splnění kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační předpoklady pro účast ve výběrovém řízení splňuje podnikatel – fyzická osoba nebo právnická osoba dle odst. a) až e) a fyzická osoba dle odst. b) až e):

a) vůči jejímuž majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo na jejíž majetek nebyl prohlášen konkurz, nebo proti které nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo není v likvidaci;
b) která nemá v evidenci zachyceny daňové nedoplatky;
c) která nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči nositelům sociálního zabezpečení a všeobecného zdravotního pojištění;
d) která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata jakkoliv souvisí s předmětem podnikání uchazeče nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku. V případě právnické osoby se tato podmínka vztahuje též na osobu vykonávající funkci statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu;
e) která nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči pronajímateli (tedy HMP nebo TCP).

Průkaz splnění kvalifikačních předpokladů je součástí nabídky a dokládá se ad a) až e) čestným prohlášením (vzor ke stažení ZDE) a výpisem z veřejného rejstříku ne starším než 90 dnů, je-li zájemce do tohoto veřejného rejstříku zapsán.

3. Cenovou nabídku

Cenová nabídka v Kč/m2/rok musí být podána v jednom originálním vyhotovení podepsaná zájemcem nebo osobou oprávněnou zastupovat zájemce a vložena do samostatné zalepené obálky s označením výběrového řízení „……… ulice a číslo popisné … – cenová nabídka“, tato zalepená obálka bude vložena do společné obálky spolu s nabídkou.

4. Záměr na využití prostoru sloužícího podnikání.

Pronajímatel upozorňuje, že vyloučí všechny nabídky za účelem provozování heren a kasín, nonstop barů, bazarů a zastaváren, sexshopů a erotických salónů, prodejen s pyrotechnikou a militariemi a jím podobných, dále nabídky za účelem nájmu provozování směnárny, upomínkového prodeje skla a výrobků z něj, prodeje upomínkových předmětů, suvenýrů, dárkových předmětů a jím podobných a prodeje sladkostí a cukrovinek případně i k dalším účelům dle aktuální koncepce pronájmů stanovené HMP. Dále si pronajímatel vyhrazuje právo zamítnout pozdější případné žádosti o změnu účelu nájmu, vedoucí k některému z výše uvedených využití. Pronajímatel upozorňuje, že je nutné dodržovat Pravidla označování provozoven a Pravidla provedení restauračních zahrádek, která jsou zveřejněna na webových stránkách kultivovana.praha.eu. Pronajímatel rovněž uvádí, že jakékoli změny – rekonstrukce prostoru sloužícího podnikání musí projít schválením pronajímatele. Dále si pronajímatel vyhrazuje právo zamítnout nabídky, jejichž účel nájmu by mohl konkurovat ostatním jeho nájemcům.

5. Požadovanou dobu nájmu: doba určitá max 5 let / neurčitá s výpovědní dobou 3 měsíce.

6. Přehled dosavadní činnosti

resp. zkušenosti v daném oboru a případné reference. V případě obchodních prostor též vizualizaci výlohy, včetně loga.

7. Prohlášení o akceptaci jistoty ve výši dvou měsíčních nájmů.

8. Prohlášení o seznámení s předmětem výběrového řízení

Zájemce prohlašuje, že se seznámil se stávajícím stavem předmětu výběrového řízení. Na žádost zájemce mu pronajímatel poskytne situační plánek předmětu výběrového řízení.

III. POŽADAVKY NA NABÍDKU

Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce, podepsána právně závazným způsobem, tj. zájemcem nebo osobou oprávněnou zastupovat zájemce, a podána v jednom vyhotovení. Tato nabídka, společně se zalepenou obálkou s cenovou nabídkou dle bodu II. odst. 3. těchto Pravidel, musí být uzavřena v jedné zalepené obálce s označením „Výběrové řízení na pronájem – …… ulice + číslo popisné + č. j. MHMP + výměra m2 ….. a s uvedením jména a příjmení/názvu zájemce“ a tato obálka musí být doručena osobně do sekretariátu v sídle TCP, tj. Praha 2, Blanická 1008/28, PSČ 120 00 nebo doručena prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nejpozději do stanoveného dne do 14:00 hodin, tj. poslední den zveřejnění na úřední desce MHMP (pokud stanovený den připadá na víkend nebo státní svátek, musí být obálka doručena nejpozději v pracovní den, který víkendu nebo státnímu svátku předchází).

Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo výběrové řízení zrušit. Dále má právo Pravidla výběrového řízení dodatečně změnit, případně doplnit, zejména si vyhrazuje právo požádat zájemce v průběhu výběrového řízení o doplnění jejich nabídek, příp. vyzvat stávajícího nájemce k dorovnání nejvyšší cenové nabídky. Nabídky doručené později nebo na jiné podací místo nebudou hodnoceny.

Toto výběrové řízení nepodléhá režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění. Vyhodnocení nabídek provádí komise TCP v souladu s vnitřním přepisem společnosti. Vybraný uchazeč bude kontaktován bez zbytečného odkladu.