Povinně zveřejňované informace

 

1/
Oficiální název
TRADE CENTRE PRAHA a.s.
2/
Důvod a způsob založení
Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. (dále jen „TCP“) byla založena 19. 2. 1990 za účelem výkonu správy a zajištění obchodního využití vybraných nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy. Jedná se převážně o nemovitosti se specifickým charakterem užitkových ploch. Jediným akcionářem TCP je hlavní město Praha.
Poskytované služby ve správě a obchodním využití objektů jsou komplexní včetně zabezpečení provozu vlastními kapacitami a zajištění stavebních úprav objektů od běžných oprav až po celkové rekonstrukce. Společnost zajišťuje územní, developerskou a inženýringovou přípravu projektů založených zejména na využití pozemků hlavního města Prahy a kompletní poradenství v oblasti realit. V posledních letech byly aktivity společnosti rozšířeny o správu a provozování plaveckého areálu Aquacentra Šutka, Bazénu Strahov a správu a obchodní využití pražských náplavek. Základním aspektem činnosti TCP je kvalifikovaný a seriózní přístup k řešení požadavků a potřeb zejména hlavního města Prahy s využitím znalosti specifik správy nemovitostí a výstavby v hlavním městě Praze.
3 /
Organizační struktura
Organizační struktura zde.
4 /
Kontaktní spojení
Viz odkaz kontakty.
4.1 /
Kontaktní poštovní adresa
TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2
4.2 /
Adresa úřadovny
Adresa jediné úřadovny je shodná s kontaktní poštovní adresou.
4.3 /
Úřední hodiny
pondělí 12.00 – 16.00 hod
středa 8.00 – 16.00 hod
*v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě: 8.00 – 18.00 hodin
4.4 /
Telefonní čísla
tel.: 222 013 111
tel.: 222 013 611
Telefonní kontakty na vedoucí pracovníky jsou k dispozici na odkazu:
Vedení společnosti
4.5 /
Čísla faxu
fax: 222 251 814
4.6/
Adresa internetové stránky
www.tcp-as.cz
4.7/
Adresa e-podatelny
email@tcp-as.cz
ID datové schránky: vajgqj2
5/
Případné platby lze poukázat
Platby lze poukázat na bankovní účet č.: 1043882300/2700, popř. bývá určováno v ad hoc případech.
6/
IČO
00409316
7/
DIČ
CZ00409316
8/
Dokumenty
Viz odkaz  Výpis platných dokumentů – Obchodní rejstřík
8.1/
Seznamy hlavních dokumentů
Viz odkaz  Výpis platných dokumentů – Obchodní rejstřík
8.2/
Rozpočet
Informace jsou obsaženy ve výročních zprávách dostupné na odkazu: Sbírka listin – Obchodní rejstřík
9/
Žádosti o informace
Informace lze získat osobně v sídle společnosti nebo písemně na email@tcp-as.cz, prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: vajgqj2) nebo dopisem zaslaným do sídla společnosti.
10/
Příjem žádostí a dalších podání
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, či jiné podněty lze osobně na adrese uvedené v sekci Kontakty, a též i prostřednictvím kontaktů elektronické podatelny: email@tcp-as.cz (ID datové schránky: vajgqj2).
11/
Opravné prostředky
Opravné prostředky lze podávat na adrese: www.tcp.cz/kontakty
a též i prostřednictvím kontaktů elektronické podatelny: email@tcp-as.cz
(ID datové schránky: vajgqj2)Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části žádosti se podává do 15 dnů od doručení rozhodnutí na adresu TRADE CENTRE PRAHA, a.s., Blanická 1008/28, Praha 2, 120 00.
O odvolání rozhoduje představenstvo společnosti. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.
Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen „stížnost“) se podává na adresu TRADE CENTRE PRAHA, a.s., Blanická 1008/28, Praha 2, 120 00. O stížnosti rozhoduje představenstvo společnosti.
12/
Předpisy
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
13/
Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., oO svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je uveden níže na této stránce, který je sestavený v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

1) Materiálové náklady:

a) Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji

Název A4 A3
jednostranné kopie 4 Kč 5 Kč
oboustranné kopie 5 Kč 6 Kč
elektronická kopie (scan) 1 Kč 1 Kč

b) Výtisk z tiskárny počítače

jedna stránka – 4 Kč

c) Technický nosič dat

CD, DVD – 100 Kč
Flashdisk – 300 Kč

2) Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:

Za každou celou 1 hodinu vyhledávání: 250 Kč

3) Náklady na odeslání informace žadateli:

Podle platného ceníku poskytovatele poštovních služeb

Určující podmínky:

Úhrada nákladů za balné se nevyžaduje.
Pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle bodu 1) jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100 Kč, poskytuje se informace bezplatně.
Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v tomto sazebníku.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením úhrady nákladů podle tohoto sazebníku. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

14/
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dostupná na odkazu: Sbírka listin – Obchodní rejstřík.