Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v rámci průběhu veřejných zakázek

Společnost TRADE CENTRE PRAHA, a.s. (dále jen „TCP, a.s.“), jakožto správce osobních údajů, sídlem Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2, IČ 004 09 316, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 43, zpracovává v rámci plnění své povinnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) osobní údaje týkající se uchazeče výběrového řízení v následujícím rozsahu:

  • Jméno, příjmení jednající osoby;
  • Telefonní číslo na jednající osobu;
  • E-mailovou adresu na jednající osobu;

 

V souladu s platnými zákony České republiky, a to za účelem umožnění vypracování zadávací dokumentace. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu výběrového řízení, nepožaduje-li jiný právní předpis dobu delší, a pokud dojde k výběru uchazeče, také po dobu trvání uzavřené smlouvy. V takovém případě se zpracování osobních údajů bude řídit ustanoveními dané smlouvy.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po TCP, a.s. informaci, jaké vaše osobní údaje společnost zpracovává,
  • vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po společnosti výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které je společnost povinna nebo oprávněna dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.