Společenská odpovědnost firmy

Společenská odpovědnost firmy TRADE CENTRE PRAHA

„Chceme a chováme se odpovědně k prostředí, v němž podnikáme i k lidem, jejichž životy ovlivňujeme.“

I. Ekonomická oblast

TRANSPARENTNOST – Klademe velký důraz na transparentní jednání naší společnosti. Pečlivě a systematicky uchováváme veškeré podklady k obchodním transakcím i k činnostem ostatním. Smlouvy, smluvní strany, finanční plnění a další údaje o realizovaných veřejných zakázkách jsou uveřejňovány jednak na webových stránkách společnosti, v Centrální evidenci smluv vedené hlavním městem Prahou (CES), dále v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, a pokud je třeba, v souladu se ZZVZ i na profilu zadavatele. Veškeré podstatné relevantní informace jsou tak veřejně dostupné a naprosto transparentní. Výsledky hospodaření jsou veřejně přístupné ve sbírce listin obchodního rejstříku v Praze.

UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPŮ DOBRÉHO ŘÍZENÍ – „Naše společnost má jasně danou hierarchii a veškeré vrstvy firmy spolu aktivně a synergicky spolupracují. Základním vnitřním předpisem společnosti je Organizační řád, na nějž bezprostředně navazuje Podpisový řád. Ten detailně stanoví zásady pro podpisové oprávnění zaměstnanců společnosti, způsob ověřování, kontrolu správnosti a podepisování tak, že u písemností je zajištěno sdílení a vzájemná kontrasignace v rámci rozhodovacích pravomocí mezi více osobami.
Jménem společnosti jednají a podepisují vždy dva členové představenstva, čímž dochází k naplnění tzv. metody čtyř očí s tím, že zásadní rozhodovací procesy jsou nastaveny rozhodnutím celého představenstva.
Činnost zaměstnanců TCP řídí a kontrolují orgány akciové společnosti (představenstvo a dozorčí rada), jejichž prostřednictvím se hlavní město Praha účastní na řízení a kontrole činnosti TCP.“

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

 • Zásada vertikálního řízení
  Každý zaměstnanec je podřízen bezprostředně jednomu vedoucímu a jemu odpovídá za splnění úkolů. Vedoucí se při své práci opírá o zkušenosti spolupracovníků a radí se s nimi, čímž se však nezbavuje povinnosti samostatného rozhodování a odpovědnosti.
 • Uplatňování zákonnosti
  Společnost TCP je prostřednictvím svých zaměstnanců povinna ve všech činnostech dodržovat obecně závazné právní předpisy. Každý zaměstnanec je dále povinen přispívat k zachování, upevňování a rozvíjení zájmů TCP a být loajální k akcionáři, tj. hl. m. Praze a členům orgánů společnosti.
 • Rozpočet a hospodaření
  TCP uskutečňuje svou činnost na základě rozpočtu schváleného představenstvem TCP, přičemž dbá na efektivní hospodaření s rozpočtovými prostředky. Je uplatňován princip řádného hospodáře doplněný o jasně definovanou individuální odpovědnost za svěřené hodnoty a nakládání s nimi.
 • Zásady horizontální spolupráce a koordinace
  Jednotliví vedoucí zaměstnanci se při výkonu své činnosti navzájem informují a spolupracují v horizontální rovině řízení. TCP ve své práci vychází z vlastních analýz hospodaření a činnosti, nejnovějších teoretických poznatků a praktických zkušeností zaměstnanců. Manažerská kontrola je podpořená funkčním vnitřním kontrolním systémem v rámci všech procesů a vnitřních předpisů společnosti.

 

ODMÍTÁNÍ KORUPCE – „Zcela zásadně odmítáme veškeré korupční jednání. U nás není prostor pro jakékoliv nekalé praktiky. Jako společnost 100% vlastněná hlavním městem Prahou se důsledně řídíme veškerými nařízeními a rozhodnutími svého vlastníka. Na základě tohoto vztahu také splňujeme a zajišťujeme implementaci principů a požadavků nové protikorupční strategie hl. m. Prahy na roky 2017 – 2019 schválené zastupitelstvem hl. m. Prahy v únoru 2017.“

VČASNÉ HRAZENÍ ZÁVAZKŮ – „Zakládáme si na dodržování termínů splatnosti faktur a proplácení došlých faktur před datem splatnosti. V rámci fakturace má společnost TCP přijat vnitřní předpis, který stanovuje detailní soupis konkrétních kroků a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců (formální kontrola faktur, věcná kontrola faktur, lhůty splatnosti, částky, číslo účtů, variabilní symboly, podpisy na průvodním likvidačním listě několika zaměstnanci atd.).“

MAXIMÁLNÍ VYVÁŽENOST VŠECH UZAVÍRANÝCH SMLUV – „Vynakládáme značnou pečlivost a snahu při tvorbě všech závazkových vztahů, smluv a dodatků v rámci jejich maximální vyváženosti. V naší společnosti je nastaven systém elektronické evidence. Údaje o realizovaných veřejných zakázkách jsou uveřejňovány na webových stránkách společnosti TCP, v Centrální evidenci smluv vedené hlavním městem Prahou (CES), v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a, pokud je třeba v souladu se ZZVZ, i na profilu zadavatele. Veškeré podstatné relevantní informace jsou tak veřejně dostupné a transparentní.“

II. Sociální oblast

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST ZAMĚSTNANCŮ – „Zdraví a bezpečnost všech našich zaměstnanců je pro nás prioritou. Dbáme na striktní dodržování pravidelných povinných lékařských prohlídek stejně tak, jako povinných školení o bezpečnosti práce. Samozřejmostí je pro nás také zajištění závodního lékaře, který je všem našim zaměstnancům kdykoliv k dispozici. Současně umožňujeme všem našim zaměstnancům absolvovat kurzy přednemocniční neodkladné první pomoci včetně nácviku neodkladné resuscitace.“

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ – „Zastáváme názor, že stálé vzdělávání je základním pilířem pro rozvoj firmy i zaměstnanců. Nad rámec povinných školení umožňujeme všem našim zaměstnancům účastnit se i dalších důležitých a zajímavých školení týkající se jejich pracovní náplně. V případě zájmu mají zaměstnanci možnost navštěvovat pravidelné hodiny výuky cizích jazyků přímo v sídle společnosti.“

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI – „V naší firmě všem zaměstnancům umožňujeme rovné příležitosti ve všech sférách a pro všechny, bez rozdílu pohlaví, původu, vyznání aj. V rámci našich pracovněprávních vztahů vycházíme vstříc všem rodičům s dětmi možností uzavírání pracovních vztahů na zkrácený úvazek.“

FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ – „Každoročně si naše společnost vyčlení jeden den pro dobrovolnou pomoc v určité oblasti, jež pomocnou ruku potřebuje. Ve spolupráci s iniciativou zapojimse.cz vybereme vždy ten nejlepší způsob, jak pomoci na místě, kde je třeba.“

PODPORA KVALITY ŽIVOTA OBČANŮ V OBLASTI SPORTU – „Naši zaměstnanci mají zájem pomáhat dobré věci, a to především sportem. Každý zájemce z řad našich zaměstnanců má možnost zapojit se do „sbírky“ kilometrů a pomoci tak dobré věci. Z doporučení zaměstnanců je vybrán projekt, který se pro daný rok podpoří. S každým kilometrem běhu, jízdy na kole, chůze, jízdy na kolečkových bruslích v rámci každoroční akce „Do práce na kole“ přispívá každý zaměstnanec do celkového součtu km. Na základě celkového součtu všech kilometrů všech zaměstnanců TCP přispíváme na vybraný projekt poměrnou částkou za každý kilometr.“

PODPORA ŽEN S RAKOVINOU PRSU, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A MLADÝCH SPORTOVCŮ V RÁMCI SPRÁVY OBJEKTU AQUACENTRA ŠUTKA – „Již od roku 2013 naše společnost podporuje Alianci žen s rakovinou prsu a v rámci správy objektu Aquacentra Šutka umožňuje bezplatný pronájem celého objektu pro tuto Alianci, jež zde každým rokem pořádá akci s názvem „Plaveme prsa“ na podporu žen s rakovinou prsu. Dále podporujeme mladou sportovkyni Terezu Zimovjanovou (aquatlon, triatlon) umožněním volných tréninků v našem areálu. Kromě těchto projektů podporujeme i jiné neziskové organizace. Více na: Aquacentrum Šutka: Podporujeme. Aquacentrum Šutka taktéž podporuje projekt Sociální automobil. V roce 2016 jsme podpořili možnost pořízení sociálního automobilu pro Klokánek v Praze Průhonicích, v roce 2017 sociálního automobilu pro Červených kříž v Praze a také opět Klokánek na Praze 8.“

III. Environmentální oblast

TŘÍDÍME – „Jsme si vědomi problematiky znečištění v dnešním světě, a proto alespoň svou malou troškou do mlýna se pokoušíme pomoci a na všech svých pracovištích a ve všech našich kancelářích a objektech se zastáváme o důsledné třídění veškerých odpadků.“

ŠETŘÍME ENERGII A VODU – „Není nám lhostejný ekologický stav naší planety. Každý z našich zaměstnanců tedy důsledně dbá na omezené užívání vody i elektřiny na pracovištích.“

ENVIROMENTÁLNÍ SPRÁVA OBJEKTŮ VE SPRÁVĚ TCP – „Postupnými kroky ve všech námi spravovaných objektech zajišťujeme takové opravy, úpravy a rekonstrukce, které dbají na nižší spotřebu el. energie, možnost třídění odpadů pro všechny nájemce a uživatele prostor, častý a důkladný úklid všech prostor, snížení úniku tepla a dalších. Nahrazujeme nevyhovující světelné zdroje zdroji energeticky úspornými, stejně jako stroje a zařízení TZB, kde se snažíme implementovat moderní technologie jak v oblasti jednotlivých prvků, tak i celých systémů.“

ÚKLID A ÚDRŽBA NÁPLAVEK – v rámci činnosti naší společnosti správy Pražských náplavek nad rámec našich povinností zajišťujeme pravidelné, rozsáhlejší a důkladnější čištění říčního dna. Zároveň ve spolupráci s dotčenými orgány zajišťujeme dozor nad připlouvajícími plavidly s ohledem na kontrolu možného úniku oleje a jiných nebezpečí.