Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

1. Pronajímatel uchovává následující osobní údaje nájemce:

 1. Jméno, příjmení;
 2. Datum narození;
 3. Číslo občanského průkazu;
 4. Rodinný stav;
 5. Adresa;
 6. E-mailová adresa;
 7. Telefonní číslo;
 8. Bankovní účet.

 

 1. Jméno, příjmení jednající osoby;
 2. Identifikační číslo nájemce, jedná-li se o osobní údaj;
 3. Daňové identifikační číslo;
 4. Emailovou adresu kontaktní osoby;
 5. Telefonní číslo kontaktní osoby.
 6. Bankovní účet.

 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Výše uvedené zpracování je umožněno na základě

 • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a
 • čl. 6 ods.t 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

 

2. Pronajímatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými jsou:

 1. Poskytovatel informačního systému QI;
 2. Poskytovatel centrálního datového úložiště;
 3. Poskytovatel softwaru MS Excel;
 4. Poskytovatel vyúčtování spotřebovaných služeb;
 5. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá

 

3. Nájemce má podle Nařízení právo:

 • požadovat po společnosti informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 této informace a oprávněnými zájmy společnosti,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.