Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů na základě poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Společnost TRADE CENTRE PRAHA, a.s. (dále jen „TCP, a.s.“), jakožto správce osobních údajů, sídlem Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2, IČ 004 09 316, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 43, zpracovává v rámci plnění své povinnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém je uvedete ve své žádosti o poskytnutí informace, v souladu s platnými zákony České republiky, a to za účelem umožnění poskytnutí žádané informace.  Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení a takové zpracování je nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem do doby vyřízení žádosti, nepožaduje-li jiný právní předpis dobu delší.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po TCP, a.s. informaci, jaké vaše osobní údaje společnost zpracovává,
  • vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po společnosti výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které je společnost povinna nebo oprávněna dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.